ورکشاپ اکو
06
مارس

ورکشاپ اکو پوکوس

ورکشاپ  اکو پوکوس


به معاینات اولتراسوندی که توسط پزشک برای ارزیابی وضعیت بیماری، مدیریت یا راهنمایی درمان در کنار تخت انجام می‌شود، سونوگرافی پوکوس (POCUS) نامیده می‌شود.
استفاده از سونوگرافی پوکوس در حال حاضر در کلینیک‌ها، بخش‌های اورژانس و تمام بخش‌های بیمارستان رواج یافته است.
کاربران شامل کارآموزان پزشکی، پزشکان حرفه‌ای پیشرفته و پزشکان متخصص در بسیاری از تخصص‌ها هستند.
اکوی پوکوس کاربرد اولتراسوند قلب و عروق برای ارزیابی قلب و عروق آن توسط پزشک در کنار بالین، برای پاسخ به یک سوال فوری است.
اکوی پوکوس قلبی از نظر دامنه محدود است که توسط مجموعه مهارت‌های اپراتور و نشانه‌های خاص در حوزه تخصصی آنها تعریف می‌شود.
بنابراین، تعاریف ثانویه متعددی از پوکوس قلبی وجود دارد که بر اساس تخصص متفاوت است. با این حال، یک ویژگی مشترک پوکوس قلبی در سراسر تخصص‌ها، تمایز آن از اکوکاردیوگرام است.

کارگاه اکو
ورکشاپ اکو پوکوس
ورکشاپ اکو
echo pocus
نوآوران درمان اطلس